BRF
Ngày 20/07/2017
Ngày Nội Dung Thu Thu Số Dư Cuối Chi Nội Dung Chi
07/07/2015 - Trích từ BRS 400,000 2,250,000
07/07/2015 - Nguyễn XYZ mua bộ gậy golf ủng hộ quỹ 500,000 1,850,000
07/07/2015 1,350,000 500,000 - Hỗ trợ HJKL - 0909.xx0909 back plane hdd
07/07/2015 1,850,000 200,000 - Hỗ trợ main Super Micro X8DTi-F của a Hưng 0909.090909
07/07/2015 - Nguyễn Linh Bảo ủng hộ 50,000 2,050,000
07/07/2015 2,000,000 1,000,000 - Ủng hộ chương trình ABCD. Link chi tiết: click here
07/07/2015 - Số dư khởi tạo 3,000,000 3,000,000